دیه و ارش چیست؟

مجموعه: مقاله حقوقی تعداد بازدید: 8
دیه و ارش چیست؟

دیه و ارش چیست؟

 

دیه و ارش

 

دیه
مطابق ماده ۴۴۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲» :دیھ مقدر، مال معینی است کھ در شرع مقدس بھ سبب جنایت غیر عمدی بر نفس، عضو یا منفعت، یا جنایت عمدی در مواردی کھ بھ ھر جھتی قصاص ندارد مقرر شده است.»

دیھ در لغت بھ معنای خونبھا است. دیھ نوعی مجازات است؛ میزان دیه در شرع و قانون مشخص شده؛ حکم پرداخت دیھ مستلزم درخواست مجنی علیھ یا اولیای دم و افرادی کھ دیھ را بھ ارث می برند است. شکایت دیھ از طریق دادسرا و دادگاه کیفری صورت می گیرد و نیازی بھ تنظیم دادخواست و تقدیم آن ندارد گرچھ اگر بخواھیم دیھ را از طریق دادگاه حقوقی مطالبھ کنیم، نیاز بھ تقدیم دادخواست و پرداخت ھزینھ دادرسی دارد.

در حال حاضر، مجازات قتل شبھ عمد، جراحات و صدمات ناشی از حوادث رانندگی جزو جرایم غیر قابل گذشت است اما دیھ ی این جرایم قابل گذشت است بھ استثنای قوانین خاص (مانند قانون کار) کھ علاوه بر دیھ، مجازاتھای تعزیری نیز پیش بینی شده و، ظاھرا، غیر قابل گذشت است.

ھیئت عمومی دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه شماره ۶۱۹ مورخ ۷۶/۸/۶ حکم بھ خسارت جسمانی مازاد بر دیھ را جایز نمی داند اما در رأی اصراری ۶ -۱۳۷۵/۴/۵ حکم بھ خسارت مازاد بر دیھ را قابل قبول دانستھ است. با وجود این، مشھور فقھا آن را جایز نمی دانند و در خصوص ھزینھ ھای بیمارستانی، دارو و درمان نیز اختلاف نظر وجود دارد، گرچھ بھ نظر بنده، حکم بھ پرداخت ھزینھ ھای بیمارستانی، دارو و درمان بھ عدالت و انصاف نزدیکتر است.


ارش
مطابق ماده ۴۴۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲» :ارش، دیھ ی غیرمقدر است کھ میزان آن در شرع تعیین نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تأثیر آن بر سلامت مجنی علیھ و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیھ مقدر و با جلب نظر کارشناس میزان آن را تعیین می کند. مقررات دیھ مقدر در مورد ارش نیز جریان دارد، مگر این کھ در این قانون ترتیب دیگری مقرر شود.»

ارش نیز ھمچون دیھ، از طریق دادسرا و دادگاه کیفری رسیدگی و مورد حکم قرار می گیرد. در حال حاضر، دادگاھھا با توجھ بھ ماده یک قانون نظام پزشکی، تعیین ارش را بھ پزشکی قانونی محول می کنند گرچھ تکلیفی برای ارجاع بھ پزشکی قانونی ندارند.

بر اساس نظریه مشورتی، ۷/۶۲۹۶ مورخ ۱۳۷۸/۹/۲ ، نمی توان برای عضوی کھ دیھ ی معین دارد مبلغی بھ عنوان ارش نقص زیبایی تعیین کرد. (ھمچنین رأی وحدت رویھ شماره ۶۱۹ دیوان عالی کشور مورخ ۱۳۷۶/۸/۶)

نکتھ: مھرالمثل یکی از مبانی احتساب ارش البکاره است. (ارش البکاره مربوط بھ موردی است کھ بکارت دختری را بدون رضایت او زایل کنند.)

ماده ۴۵۰ قانون مجازات اسلامی: « در جنایت شبھ عمدی، خطای محض و جنایت عمدی کھ قصاص در آن جایز یا ممکن نیست، در صورت درخواست مجنی علیھ یا ولی دم دیھ پرداخت می شود، مگر بھ نحو دیگری مصالحھ شده باشد.»

طبق نظریھ مشورتی ۷/۵۳۴۱ -۱۳۷۱/۷/۱۱ :ورثھ صغیر حق دارند بعد از بلوغ، دیھ ای را کھ از سوی ولی قھری گذشت شده است مطالبھ نمایند.

 

دادورزیار اولین سایت ارائه دهنده آنلاین دادخواست ، شکوائیه و تنظیم لایحه با نازلترین قیمت و در کمترین زمان ممکن میباشد، که موجب صرفه جوئی در وقت ، هزینه و حذف رفت و آمدهای درون شهری می گردد .
این سایت با استفاده از تجربیات و به کارگیری قضات محترم بازنشسته و وکلای برتر ایران و استعدادهای درخشان حقوقی اقدام به ارائه خدمات حقوقی و کیفری اعم از انواع مطالبات وجه ، تنظیم انواع شکوائیه و پیگیری آن ، تنظیم انواع قراردادهای داخلی و بین المللی ، داوری داخلی و بین المللی ، نظارت مستمر و پیگیری دائم پرونده های جاری می نماید .
همچنین مشاوره تخصصی در امور ثبتی ، مالیاتی ، شهرداری ، اداره کار ، سازمان قضایی نیروهای مسلح و ارائه خدمات تخصصی در زمینه ثبت برند ، علائم تجاری ، ثبت شرکتها و ارائه خدمات مشاوره تلفنی حقوقی ، مشاوره حضوری و ارائه مشاوره حقوقی آنلاین از دیگر خدمات این سایت می باشد .
مشاوره تلفنی     :   ۲۹۵۷ ۹۰۷ ۹۰۹
تلفن های تماس  :  ۸۸۹۶۸۳۷۲-۸۸۹۶۷۸۴۱
آدرس سایت    :    https://dadvarzyar.com

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “دیه و ارش چیست؟”

دیدگاه ها بسته شده اند.

قالب خبری