جدیدترین مطالب امروز

سوالات متداول در مشاوره ھای وکالت وکیل خانواده

مجموعه: مقاله حقوقی تعداد بازدید: 7
سوالات متداول در مشاوره ھای وکالت وکیل خانواده

سوالات متداول در مشاوره ھای وکالت وکیل خانواده

 

سوالات متداول از وکیل خانواده

 

سوال ۱ :عده چیست و اگر کسی در زمان عده ازدواج کند حکمش چیست؟
جواب: عده مدت زمانی است کھ زن پس از جدایی یا مرگ شوھرش باید از ازدواج خودداری کند. عده در قانون سھ طھر (یعنی سھ بار قاعدگی و پاک شدن) قید شده است و برای زن حاملھ، تا زمان وضع حمل است. عده وفات چھار ماه و ده روز است. خانم ھای دوشیزه (باکره) عده طلاق ندارند؛ خانم ھای یائسھ ھم عده طلاق ندارند. عده طلاق (یعنی بذل مدت) در ازدواج موقت، دو طھر (دو بار قاعدگی و پاک شدن) است.

اگر زن در ھنگام عده با مردی ازدواج کند ازدواج آنان باطل است و در صورت آگاھی از حکم عده، ازدواج آن مرد و زن با یکدیگر برای ھمیشھ حرام است.


سوال ۲ :طلاق رجعی چیست؟ رجوع بعد از طلاق رجعی چگونھ است؟ آیاطلاق توافقی قابل رجوع است؟
جواب: طلاق رجعی، نوعی از طلاق است کھ شوھر در ھنگام عده طلاق رجعی حق دارد از طلاق رجوع کند یعنی دوباره زندگی زناشویی را با ھمسرش از سر بگیرد بدون اینکھ نیاز بھ خواندن صیغھ عقد ازدواج باشد. طلاق رجعی در مقابل طلاق بائن (غیر قابل رجوع) است.

در عده طلاق رجعی، حقوق و تکالیف زن و شوھر نسبت بھ یکدیگر ھمچنان برقرار است. مثلا اینکھ شوھر باید نفقه زنش را بدھد؛ در صورت فوت یکی از زوجین، آن یکی از او ارث می برد؛ در زمان عده، رابطھ با شخص دیگر، رابطھ نامشروع خواھد بود و اگر در زمان عده طلاق رجعی، رابطھ جنسی خارج از چارچوب ازدواج با شخصی از جنس مخالف برقرار کنند، حکم زنا دارد و در صورت وجود شرایط احصان (یعنی امکان تمتع جنسی در ھر زمان باشد) بھ حد زنای محصنھ (سنگسار) محکوم خواھند شد.

در طلاق توافقی، با توجھ بھ اینکھ، معمولا، زوجھ تمام یا قسمتی از مھریه را بذل می کند لذا طلاق توافقی از نوع طلاق خلعی است و غیر قابل رجوع است.


سوال ۳ :آیا می توان در عقدنامھ مھریھ را بیشتر از ۱۱۰ سکھ قید کرد؟
جواب: بلھ، فقط اگر در زمان مطالبھ، زوج (مرد) اموالی نداشتھ باشد، تا میزان ۱۱۰ عدد قابل مطالبھ است و برای بیشتر از صد و ده تا می بایست اموال زوج شناسایی و جھت اجرا بھ دادگاه معرفی شود. (ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده)

سوال ۴ :اگر زوجھ کل مھریھ یا بخشی از مھریھ اش را در دفترخانھ اسناد رسمی بذل کند آیا رجوع از بذل مھریھ ممکن است؟
جواب: بلھ، بذل قابل رجوع است. البتھ باید دقت شود کھ اگر زوجھ، ذمھ ی زوج را از پرداخت دین (مھریھ) بری کند دیگر قابل رجوع نیست؛ برائت ذمھ ی زوج از پرداخت دین (مھریھ) با بذل مھریھ متفاوت است و قابل رجوع نیست. در ضمن، اگر زوجھ کتبا اقرار بھ دریافت کل مھریھ کند و دو شاھد ھم ذیل اقرارنامھ را گواھی کنند، نمی تواند رجوع کند. البتھ، در صورتی کھ زوجھ ادعا نماید کھ واقعا سکھ ای دریافت نکرده، ممکن است تحت شرایطی بتواند مھریھ اش را مطالبھ کند.

سوال۵ :آیا بعد از ازدواج می توان مھریھ را افزایش داد؟
جواب: خیر، ملاک میزان مھریھ، زمان وقوع عقد میباشد نھ بعد از آن. یعنی اگر در زمان تنظیم عقد، میزان مھریھ مثلا ۱۴ سکھ یا معادل مبلغی آن بوده باشد، بعدا زوجین آن را بھ مثلا ۱۱۴ سکھ افزایش دھند این افزایش مورد قبول قانون نبوده و جزو مھریۀ مورد مطالبھ محاسبھ نخواھد شد. ھمچنان کھ شورای نگھبان نیز در جلسۀ مورخ ۱۳۸۸/۴/۲۴ در این خصوص اینگونھ اظھار نظر کرده است: “ مھریۀ شرعی ھمان است کھ در ضمن عقد واقع شده است و ازدیاد مھر بعد از عقد شرعا صحیح نیست و ترتیب آثار مھریھ بر آن خلاف موازین شرع شناختھ شد“

سوال ۶ :وکالت در طلاق چگونھ است؟
جواب: سندی کھ بعد از ازدواج، در دفترخانھ اسناد رسمی تنظیم می شود و شوھر وکالت در طلاق را بھ ھمسرش می دھد (یا ھمان کھ در نزد مردم گفتھ می شود کھ مرد حق طلاق بھ زنش داده)؛ این وکالتنامه قاعدتا باید بلاعزل بوده و قابل توکیل بھ غیر (درخواست وکیل) باشد. در این صورت، زن می تواند درخواست 
وکیل بگیرد و حتی بدون اطلاع شوھر، نسبت بھ طلاق اقدام کند.

سوال ۷ :آیا در دوران عقد شوھر ملزم بھ پرداخت نفقھ است؟
جواب: بلھ، زوج در دوران عقد نیز ملزم بھ پرداخت نفقھ ھمسر خود می باشد.

سوال ۸ :اگر خیانت زن بھ شوھرش در دادگاه ثابت شود یعنی زن طبق حکم دادگاه کیفری بابت رابطھ نامشروع، محکوم بھ مجازات مثلا شلاق یا جزای نقدی شود آیا این محکومیت تأثیری در مھریھ دارد؟
جواب: خیر، مھریھ یک نوع بدھی مالی است و ارتباطی با این مسائل ندارد.

 

برای مشاوره حقوقی با وکیل مجرب در دعاوی حقوقی یا کیفری با ما تماس بگیرید. 

 وکیل طلاق در تهران و شهرستان

مشاوره تلفنی با وکیل پایه یک دادگستری     ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۷

برای مشاوره حقوقی تلفنی با وکیل پایه یک متخصص در امور خانواده و طلاق ، ملکی و ثبتی و قرارداد  با ما تماس بگیرید.

مشاوره و قبول کلیه دعاوی پرونده های خانواده از جمله :

حضانت فرزند

طلاق از طرف مرد

طلاق ازطرف زن

طلاق توافقی

نفقه

فسخ نکاح

ازدواج مجدد

اجرت المثل

مهریه

و دیگر امور خانواده

جهت مشاوره با وکیل در تهران با خط ثابت از سراسر ایران با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۷ تماس حاصل فرمایید .

جهت تعیین وقت مشاوره حقوقی حضوری و درخواست وکیل با شماره های  ۸۸۹۶۸۳۷۲ – ۸۸۹۶۷۸۴۱ (۰۲۱) تماس حاصل فرمایید .

 

دادورزیار اولین سایت ارائه دهنده آنلاین دادخواست دادگاه ، تنظیم شکوائیه و تنظیم لایحه با نازلترین قیمت و در کمترین زمان ممکن میباشد، که موجب صرفه جوئی در وقت ، هزینه و حذف رفت و آمدهای درون شهری می گردد .
این سایت با استفاده از تجربیات و به کارگیری قضات محترم بازنشسته و وکلای برتر ایران و استعدادهای درخشان حقوقی اقدام به ارائه خدمات حقوقی و کیفری اعم از انواع مطالبات وجه ، تنظیم انواع شکوائیه و پیگیری آن ، تنظیم انواع قراردادهای داخلی و بین المللی ، داوری داخلی و بین المللی ، نظارت مستمر و پیگیری دائم پرونده های جاری می نماید .
همچنین مشاوره تخصصی در امور ثبتی ، مالیاتی ، شهرداری ، اداره کار ، سازمان قضایی نیروهای مسلح و ارائه خدمات تخصصی در زمینه ثبت برند ، علائم تجاری ، ثبت شرکتها و ارائه خدمات مشاوره تلفنی حقوقی ، مشاوره حضوری و ارائه مشاوره حقوقی آنلاین از دیگر خدمات این سایت می باشد .
مشاوره تلفنی     :   ۲۹۵۷ ۹۰۷ ۹۰۹
تلفن های تماس  :  ۸۸۹۶۸۳۷۲-۸۸۹۶۷۸۴۱
آدرس سایت    :    https://dadvarzyar.com

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “سوالات متداول در مشاوره ھای وکالت وکیل خانواده”

دیدگاه ها بسته شده اند.

قالب خبری