طلاق غیابی

مجموعه: مقاله حقوقی تعداد بازدید: 12
طلاق غیابی

طلاق غیابی

 

نکات کاربردی

 

گاھی در زمان مشاوره آنلاین سوالاتی از وکیل خوب پرسیده می شود کھ دقت در آن نشان دھنده ی اشتباھات رایج و یا شایعاتی است کھ سر منشأ آن نیز مشخص نیست! یکی از این سوالات، ھمین طلاق غیابی است؛ موکل یا کسی کھ برای مشاوره حضوری حقوقی بھ دفتر وکالت مراجعھ کرده می پرسد طلاق غیابی چگونھ است؟ چقدر زمان می برد؟ آیا می توانم از ھمسرم بھ صورت غیابی طلاق بگیرم؟

در جواب باید بگوییم کھ آنچھ تحت عنوان طلاق غیابی در افواه عام وجود دارد، در واقع، ھمان طلاق یکطرفھ (طلاق خلع) است (طلاق از طرف زوجه و یا طلاق از طرف زوج)، که فقط حکم طلاق بھ جھت عدم حضور خوانده ی دعوای طلاق، بھ صورت غیابی صادر می گردد. حکم غیابی از جھت مھلت اعتراض، یک مھلت بیست روزه اضافھ بر احکامی کھ حضوری ھستند خواھد داشت کھ در اصطلاح بھ آن واخواھی می گویند. حکم طلاق، ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواھی و متعاقبا ظرف ۲۰ روز پس از انقضای مھلت تجدیدنظرخواھی، قابل فرجام خواھی در دیوان عالی کشور خواھد بود.

در دادخواست طلاق یکطرفھ از طرف زوجھ (زن) باید بھ این نکتھ توجھ شود کھ زن نمی تواند بدون اثبات حداقل یک دلیل موجھ، یعنی یکی از آن دلایلی کھ در عقدنامھ بھ عنوان شروط دوازده گانھ قید گردیده، اقدام بھ تقاضای طلاق کند. مثلا اثبات اعتیاد، ترک انفاق زوج یا سوء رفتار وی باید ابتدائا صورت بگیرد تا بتوان نسبت بھ صدور حکم طلاق امیدوار بود.

البتھ مفھوم دیگری تحت عنوان عسر و حرج زوجھ نیز می تواند در راستای دلایل قابل ارائھ بھ دادگاه مورد توجھ قرار گیرد. عسر و حرج، حالتی است کھ زن عادتا نمی تواند آن وضعیت را تحمل کند یا تحمل آن بسیار دشوار بوده و ادامھ ی آن، زن را در وضعیتی عذاب آور قرار خواھد داد. عسر و حرج می تواند مصادیق متعددی داشتھ باشد: سردی شوھر در روابط جنسی و زناشویی، بیکاری مداوم شوھر، شغل نامناسبی کھ بھ ادعای زوجھ با شأن خانواده سازگاری ندارد و… می تواند در این راستا مورد بررسی دادگاه قرار گیرد. با این ھمھ، باید متذکر شد کھ اثبات عسر و حرج، امر دشواری است و نمی توان ھر نوع مشقت و سختی را «عسر و حرج» تلقی کرد.

نکتھ ای کھ باید یادآوری شود این است کھ نباید تصور شود کھ می توان برای دور زدن قانون و رھایی از امتناع و اذیت ھای شوھر جھت طلاق دادن ھمسر، دادخواست طلاق را بھ گونھ ای مطرح کرد کھ شوھر را مجھول المکان معرفی نموده و در ادامھ نیز ابلاغ از طریق نشر آگھی صورت گیرد و در نتیجھ، زوج (شوھر) امکان حضور در جلسات دادگاه را نیابد و صدور حکم طلاق میسر گردد. دادگاه، معمولا، در خصوص محل زندگی زوجین و اینکھ آیا آدرسی (نشانی) کھ زن برای محل اقامت خود و ھمسرش عنوان نموده صحیح است یا نھ بررسی و اقدام مقتضی معمول خواھد داشت. لذا بھتر است حداقل در خصوص نحوه ی طرح دعوای طلاق با یک وکیل خانواده، مشاوره کنید. 

 

برای مشاوره حقوقی با وکیل مجرب در دعاوی حقوقی یا کیفری با ما تماس بگیرید. 

 وکیل طلاق در تهران و شهرستان

مشاوره تلفنی با وکیل پایه یک دادگستری     ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۷

برای مشاوره حقوقی تلفنی با وکیل پایه یک متخصص در امور خانواده و طلاق ، ملکی و ثبتی و قرارداد  با ما تماس بگیرید.

مشاوره و قبول کلیه دعاوی پرونده های خانواده از جمله :

حضانت فرزند

طلاق از طرف مرد

طلاق ازطرف زن

طلاق توافقی

نفقه

فسخ نکاح

ازدواج مجدد

اجرت المثل

مهریه

و دیگر امور خانواده

جهت مشاوره با وکیل در تهران با خط ثابت از سراسر ایران با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۷ تماس حاصل فرمایید .

جهت تعیین وقت مشاوره حقوقی حضوری و درخواست وکیل با شماره های  ۸۸۹۶۸۳۷۲ – ۸۸۹۶۷۸۴۱ (۰۲۱) تماس حاصل فرمایید .

 

دادورزیار اولین سایت ارائه دهنده آنلاین دادخواست ، شکوائیه و تنظیم لایحه با نازلترین قیمت و در کمترین زمان ممکن میباشد، که موجب صرفه جوئی در وقت ، هزینه و حذف رفت و آمدهای درون شهری می گردد .
این سایت با استفاده از تجربیات و به کارگیری قضات محترم بازنشسته و وکلای برتر ایران و استعدادهای درخشان حقوقی اقدام به ارائه خدمات حقوقی و کیفری اعم از انواع مطالبات وجه ، تنظیم انواع شکوائیه و پیگیری آن ، تنظیم انواع قراردادهای داخلی و بین المللی ، داوری داخلی و بین المللی ، نظارت مستمر و پیگیری دائم پرونده های جاری می نماید .
همچنین مشاوره تخصصی در امور ثبتی ، مالیاتی ، شهرداری ، اداره کار ، سازمان قضایی نیروهای مسلح و ارائه خدمات تخصصی در زمینه ثبت برند ، علائم تجاری ، ثبت شرکتها و ارائه خدمات مشاوره تلفنی حقوقی ، مشاوره حضوری و ارائه مشاوره حقوقی آنلاین از دیگر خدمات این سایت می باشد .
مشاوره تلفنی     :   ۲۹۵۷ ۹۰۷ ۹۰۹
تلفن های تماس  :  ۸۸۹۶۸۳۷۲-۸۸۹۶۷۸۴۱
آدرس سایت    :    https://dadvarzyar.com

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “طلاق غیابی”

دیدگاه ها بسته شده اند.

قالب خبری