جدیدترین مطالب امروز

مزایده و انواع آن

مجموعه: مقاله حقوقی تعداد بازدید: 8
مزایده و انواع آن

مزایده و انواع آن

 

مزایده

از جملھ تفاوتھای بنیادین قراردادھای اداری و خصوصی، تفاوت از نظر تشریفات در مرحلھ ی تنظیم قرارداد است. برای انعقاد قراردادھای اداری، انجام تشریفات مناقصھ و مزایده ضروری است تا حدی کھ این الزام در قالب قوانین امری پیش بینی شده و بطلان معاملھ بھ عنوان ضمانت اجرای تجاوز از آن در نظر گرفتھ شده است.

مزایده بھ معنی افزودن بر یکدیگر (افزودگی دوجانبھ) و حراج کردن است. مزایده، ترتیبی است کھ در آن اداره ی فروش کالاھا و خدمات یا ھر دو را از طریق درج آگھی در روزنامھ ی کثیر الانتشار یا روزنامھ ی رسمی کشور بھ رقابت عمومی می گذارد و قرارداد را با شخصی کھ بیشترین بھا را پیشنھاد کرده، منعقد می سازد. تمام خصوصیات و شرایط عقد مزایده، معین است و از عموم یا اشخاص محدود دعوت می شود تا ھر کسی بیشترین قیمت را پیشنھاد کند، عقد با او بستھ شود.


انواع مزایده
مزایده شفاھی (حضوری): کھ اصطلاحا بھ آن حراج نیز گفتھ می شود و احتیاج بھ رعایت تشریفات از قبیل دادن پیشنھاد کتبی، سپردن وثیقھ نقدی، تشکیل کمیسیون یا تنظیم صورتمجلس ندارد و بیشتر در موارد فوری و کم اھمیت استفاده می شود.

مزایده کتبی: در مزایده کتبی، رعایت تشریفات، امری ضروری است؛ با این تفاوت کھ تشریفات در معاملات جزئی و متوسط، تشریفات ساده است ولی در معاملات عمده، تشریفات کامل می باشد: مانند انتشار آگھی مزایده.

نکتھ: ترتیب تشکیل کمیسیون مزایده و اعلام نتایج و، بھ طور کلی، تشریفات مربوط بھ مناقصھ در معاملات عمده نسبت بھ مزایده ھم رعایت می شود.


روشھای انجام مزایده
مطابق ماده ۸۲ قانون محاسبات عمومی، مزایده بھ سھ طریق در معاملات جزئی، متوسط و عمده انجام می شود.

در معاملات جزئی، بھ بیشترین بھای ممکن بھ تشخیص و مسئولیت مأمور فروش؛ بدین ترتیب کھ مأمور فروش پس از مراجعھ بھ داوطلبان و تحقیق کامل از بھا، با رعایت صرفھ ی دولت، معاملھ را انجام می دھد و سند را با تعھد بھ اینکھ معاملھ با بیشترین بھای ممکن انجام شده، با ذکر کامل مشخصات خود امضا می کند.

در مورد معاملات متوسط، مزایده بھ صورت حراج انجام می شود؛ بدین گونھ کھ نخست، اطلاعات کلی درباره ی نوع و مشخصات مورد معاملھ و ساعت و محل حراج، از طریق آگھی بھ اطلاع عموم می رسد و سپس بھ حراج و تعیین بھا اقدام می شود.

در مورد معاملات عمده، با انتشار آگھی مزایده ی عمومی و عینا شبیھ تشریفات مناقصھ یا آنجا کھ با مزایده منطبق باشد، معاملھ انجام می شود.

با وجود ماده ی ۸۲ قانون محاسبات عمومی و اھتمام قانونگذار بھ یکسان سازی مزایده ھا، امروزه قوانین حاکم بر فروش کالاھا و خدمات یا مزایده ھای دولتی بھ علت لحاظ نمودن شرایط خاص از طرف ھر یک از دستگاھھای عمومی اجرایی، شرکتھای دولتی و زیرمجموعھ ھای دولت، از گستردگی فراوانی برخوردار است. بھ رغم اینکھ ضرورتی بھ تصویب آیین نامھ در ھر مورد خاص نبوده است، ھریک از نھادھای دولتی، آیین نامھ ی مالی و معاملاتی مستقلی را برای انجام مزایده بھ تصویب رسانده اند. تصویب آیین نامھ ھا و مقررات مذکور عمدتا بھ دلیل بالا بردن سقف نصاب معاملات و ایجاد تسھیل در انجام داد و ستدھای دستگاھھای دولتی صورت می گیرد کھ در حال حاضر، این ضوابط خاص در مورد فروش کالاھا یا مزایده قابل اعمال شده است؛

نکتھ: در خصوص مناقصھ یا خریدھا بھ اجبار، ھمان قانون برگزاری مناقصات حاکم است.

 

برای مشاوره حقوقی با وکیل مجرب در دعاوی حقوقی یا کیفری با ما تماس بگیرید. 

وکیل پایه یک امور قراردادها در تهران و شهرستان

مشاوره تلفنی با وکیل پایه یک دادگستری     ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۷

برای مشاوره حقوقی تلفنی با وکیل پایه یک متخصص در امور خانواده و طلاق ، ملکی و ثبتی و قرارداد  با ما تماس بگیرید.

جهت مشاوره با وکیل در تهران با خط ثابت از سراسر ایران با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۷ تماس حاصل فرمایید .

جهت تعیین وقت مشاوره حقوقی حضوری و درخواست وکیل با شماره های  ۸۸۹۶۸۳۷۲ – ۸۸۹۶۷۸۴۱ (۰۲۱) تماس حاصل فرمایید .

 

دادورزیار اولین سایت ارائه دهنده آنلاین دادخواست دادگاه ، تنظیم شکوائیه و تنظیم لایحه با نازلترین قیمت و در کمترین زمان ممکن میباشد، که موجب صرفه جوئی در وقت ، هزینه و حذف رفت و آمدهای درون شهری می گردد .
این سایت با استفاده از تجربیات و به کارگیری قضات محترم بازنشسته و وکلای برتر ایران و استعدادهای درخشان حقوقی اقدام به ارائه خدمات حقوقی و کیفری اعم از انواع مطالبات وجه ، تنظیم انواع شکوائیه و پیگیری آن ، تنظیم انواع قراردادهای داخلی و بین المللی ، داوری داخلی و بین المللی ، نظارت مستمر و پیگیری دائم پرونده های جاری می نماید .
همچنین مشاوره تخصصی در امور ثبتی ، مالیاتی ، شهرداری ، اداره کار ، سازمان قضایی نیروهای مسلح و ارائه خدمات تخصصی در زمینه ثبت برند ، علائم تجاری ، ثبت شرکتها و ارائه خدمات مشاوره تلفنی حقوقی ، مشاوره حضوری و ارائه مشاوره حقوقی آنلاین از دیگر خدمات این سایت می باشد .
مشاوره تلفنی     :   ۲۹۵۷ ۹۰۷ ۹۰۹
تلفن های تماس  :  ۸۸۹۶۸۳۷۲-۸۸۹۶۷۸۴۱
آدرس سایت    :    https://dadvarzyar.com

 

 

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “مزایده و انواع آن”

دیدگاه ها بسته شده اند.

قالب خبری