جدیدترین مطالب امروز

نمونه دادنامه طلاق غیابی به درخواست زوج

مجموعه: مقاله حقوقی تعداد بازدید: 7
نمونه دادنامه طلاق غیابی به درخواست زوج

نمونه دادنامه طلاق غیابی به درخواست زوج

 

دادنامه طلاق غیابی

 

توضیح وکیل پایھ یک دادگستری: این دادنامھ در ۲ اردیبھشت ۱۳۹۶ از شعبھ ۲۴۳ دادگاه خانواده مجتمع قضایی شھید صدر تھران صادر شده است.
خواھان: آقای… فرزند… با وکالت ….  بھ نشانی…
خوانده: خانم… فرزند… بھ نشانی: مجھول المکان
خواستھ: صدور گواھی عدم امکان سازش به درخواست زوج

رأی دادگاه
در این پرونده آقای… با وکالت …. درخواست وکیل بھ طرفیت خانم … بھ خواسته صدور گواھی عدم امکان سازش و طلاق، دادخواست تقدیم مجتمع قضایی کرده، کھ بھ این شعبھ ارجاع شده است.

علی ایحال با عنایت بھ اینکھ سعی و تلاش دادگاه و داوران طرفین جھت صلح وسازش منتج بھ نتیجھ نشده است و خواھان اصرار بھ طلاق دارد؛ بنابراین دادگاه با احراز وجود علقھ زوجیت و با عنایت بھ قاعده فقھی الطلاق بید من اخذ بالساق و مستندا بھ ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی و ماده ۲۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ گواھی عدم امکان سازش بین زوجین موصوف صادر و اعلام می نماید و طرفین می توانند با مراجعھ بھ یکی از دفاتر رسمی ثبت طلاق پس از وقوع آن، نسبت بھ ثبت رسمی آن اقدام نمایند؛
نوع طلاق رجعی می باشد و احراز وجود شرایط شرعی و قانونی برای اجرای صیغھ طلاق بھ عھده مجری صیغھ می باشد.

خواھان مکلف است قبل از اجرای صیغھ طلاق، مھریه ما فی القبالھ را در حق خوانده پرداخت نماید. در خصوص سایر حقوق ناشی از زوجیت چنانچھ خوانده ادعایی داشتھ باشد می تواند با تقدیم و تنظیم دادخواست بھ دادگاه صالح نسبت بھ مطالبھ آن اقدام نماید.

طرفین دارای یک فرزند مشترک پسر بھ نام… متولد ۱۳۸۴ می باشند و بھ استناد مواد۱۱۶۹،۱۱۶۸ و ۱۱۷۴ قانون مدنی و ماده ۴۵ قانون حمایت خانواده مصوب۹۱ حضانت بھ عھده پدر بوده و مادر ھر ھفتھ بھ مدت ۲۴ ساعت از عصر روز پنج شنبھ لغایت عصر روز جمعھ حق ملاقات دارد.

بھ استناد مواد ۳۱ و ۳۴ قانون حمایت از خانواده ارائھ گواھی پزشکی قانونی در مورد وجود جنین و عدم آن بھ دفتر ثبت طلاق الزامی است مگر اینکھ زوجین بر وجود یا عدم وجود جنین اتفاق نظر داشتھ باشند.

مدت اعتبار این رأی برای تسلیم بھ دفتر رسمی طلاق سھ ماه پس از ابلاغ رأی قطعی یا قطعی شدن رأی می باشد. رأی صادره غیابی و ظرف مھلت بیست روز قابل واخواھی در ھمین شعبھ و پس از آن ظرف مھلت بیست روز قابل تجدیدنظر در دادگاھھای تجدیدنظر استان تھران می باشد؛ سپس ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل فرجام خواھی در دیوان عالی کشور است.

رییس شعبھ ۲۴۳ دادگاه عمومی حقوقی تھران- .

 

برای مشاوره حقوقی با وکیل مجرب در دعاوی حقوقی یا کیفری با ما تماس بگیرید. 

 وکیل طلاق در تهران و شهرستان

مشاوره تلفنی با وکیل پایه یک دادگستری     ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۷

برای مشاوره حقوقی تلفنی با وکیل پایه یک متخصص در امور خانواده و طلاق ، ملکی و ثبتی و قرارداد  با ما تماس بگیرید.

مشاوره و قبول کلیه دعاوی پرونده های خانواده از جمله :

حضانت فرزند

طلاق از طرف مرد

طلاق ازطرف زن

طلاق توافقی

نفقه

فسخ نکاح

ازدواج مجدد

اجرت المثل

مهریه

و دیگر امور خانواده

جهت مشاوره با وکیل در تهران با خط ثابت از سراسر ایران با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۷ تماس حاصل فرمایید .

جهت تعیین وقت مشاوره حقوقی حضوری و درخواست وکیل با شماره های  ۸۸۹۶۸۳۷۲ – ۸۸۹۶۷۸۴۱ (۰۲۱) تماس حاصل فرمایید .

 

دادورزیار اولین سایت ارائه دهنده آنلاین دادخواست دادگاه ، تنظیم شکوائیه و تنظیم لایحه با نازلترین قیمت و در کمترین زمان ممکن میباشد، که موجب صرفه جوئی در وقت ، هزینه و حذف رفت و آمدهای درون شهری می گردد .
این سایت با استفاده از تجربیات و به کارگیری قضات محترم بازنشسته و وکلای برتر ایران و استعدادهای درخشان حقوقی اقدام به ارائه خدمات حقوقی و کیفری اعم از انواع مطالبات وجه ، تنظیم انواع شکوائیه و پیگیری آن ، تنظیم انواع قراردادهای داخلی و بین المللی ، داوری داخلی و بین المللی ، نظارت مستمر و پیگیری دائم پرونده های جاری می نماید .
همچنین مشاوره تخصصی در امور ثبتی ، مالیاتی ، شهرداری ، اداره کار ، سازمان قضایی نیروهای مسلح و ارائه خدمات تخصصی در زمینه ثبت برند ، علائم تجاری ، ثبت شرکتها و ارائه خدمات مشاوره تلفنی حقوقی ، مشاوره حضوری و ارائه مشاوره حقوقی آنلاین از دیگر خدمات این سایت می باشد .
مشاوره تلفنی     :   ۲۹۵۷ ۹۰۷ ۹۰۹
تلفن های تماس  :  ۸۸۹۶۸۳۷۲-۸۸۹۶۷۸۴۱
آدرس سایت    :    https://dadvarzyar.com

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “نمونه دادنامه طلاق غیابی به درخواست زوج”

دیدگاه ها بسته شده اند.

قالب خبری