جدیدترین مطالب امروز

وظایف شورای حل اختلاف

مجموعه: مقاله حقوقی تعداد بازدید: 176
وظایف شورای حل اختلاف

وظایف شورای حل اختلاف

 

شرح وظايف عضو اول شوراهاي حل اختلاف در شعبات كيفري 

 


۱- اخذ اظهارات شاكي وگواه اول در صورت همراه بودن شاكي 
۲- انجام استعلامها در صورت ضرورت قبل از اخذ اظهارات متهم 
۳- اخذ اظهارات متهم واخذ اظهارات گواهان متهم در جلسه دادرسي 
۴- دعوت طرفين به صلح وسازش وتوجيه نمودن موارد ومطالب پرونده براي طرفين در جهت روشن نمودن آنها نسبت به پيامد هاي پرونده واخذ رضايت از شاكي وسازش در بين آنها 
۵- انجام تحقيق ومعاينه محل در صورت ضرورت وارجاع اينگونه پرونده ها به او 
۶- اخذ اظهارات متهمين غايبين از خدمت نظام 
۷- صدور حكم محكوميت براي متهم به پرداخت وجه در راستاي تبصره ذيل ماده ۵۸ قانون نظام وظيفه وماده ۹قانون
شوراهاي حل اختلاف 
۸- ارائه قرار صادره به متهم جهت امضاء واعلام نظر در مورد اينكه حكم را قبول دارد يا خير 
۹- صدور فيش جريمه غيبت وارائه به متهم جهت پرداخت آن در صورت قبول نمودن حكم صادره از شورا 
۱۰- ارسال پاسخ نامه نظام وظيفه وارسال يك برگ رونوشت حكم محكوميت متهم به اداره نظام وظيفه جهت اقدامات بعدي 
۱۱- صدور قرار موقوفي تعقيب براي پرونده هاي
كيفري كه شاكي رضايت بلاقيد وشرط خودرا اعلام نموده است 
۱۲- صدور قرار عدم صلاحيت براي پرونده هاي كيفري كه طرفين در شورا سازش نكرده اند با همآهنگي رئيس شورا
۱۳- تحويل اين پرونده ها به دبير شورا جهت شمارش نمودن برگهاي پرونده وتحويل به رئيس شورا جهت ارسال به دادسرا 
۱۴- صدور قرار منع تعقيب در پرونده هايي كه شاكي درخواست ترك محاكمه را نموده است باستناد بند يك ذيل ماده ۱۷۷
قانون آئين دادرسي كيفري

 

شرح وطایف عضو دوم شورای حل اختلاف
۱-همآهنگي با رئيس شورا وعضو اول شورا در جهت امورات اداري شورا 
۲- تعيين وقت نظارت ووقت احتياطي پرونده ها وصدور اخطاريه رفع نقص واستعلام ها 
۳- امضاء نظریه مشورتی در پرونده های
حقوقی با همآهنگی اعضای دیگر 
۴- بايگاني نمودن اخطاريه رفع نقص پس از برگشت به شورا وارائه پرونده مربوطه به رئيس شورا جهت اتخاذ تصميم مقتضي 
۵- ثبت
تنظیم لايحه درخواست اجرائيه دادنامه ها در دفتر ثبت لوايح پس از دستور قاضي شورا يا رئيس شورا 
۶- شمارره وثبت پرونده هايي كه براي آنها درخواست واخواهي شده با كلاسه جديد وتعيين وقت رسيدگي 
۷- ارسال اخطاريه براي واخواه كه سبب واخواهي را كتباً نمايد 
۸- اخذ اظهارت طرفین پرونده شاکی ومشتکی عنه ودر صورت لزوم اخذ اظهارات شهود وگواهان هریک از طرفین ودقت در تنظیم صورتجلسات 
۹- صدور برگ اجرائيه دادنامه ها وتحويل به رئيس شورا جهت امضاء او وقاضي مشاور 
۱۰- ارسال دو برگ اجرائيه پس ازر امضاء به واحد ابلاغ جهت ابلاغ به محكوم عليه 
۱۱- بايگان نمودن برگ اجرائيه برگشتي به شورا وضميمه آن به پرونده 
۱۲- برگشماري پرونده وصدور نامه اداري ارسال پرونده به اجراي احكام
دادگاه وتحويل به رئيس شورا 
۱۳- صدور قرر عدم صلاحیت در پرونده های هايي كه قرار است به دادگاه ارسال شود 
۱۴- برگ شماری وارسال پرونده های موضوع مواد ۱۲و۱۳جهت ارسال به دادگاه براي رسيدگي نهايي يا صدور گزارش اصلاحي 
۱۵- آماده نمودن پرونده هاي موضوع ماده ۸قانون شوراهاي حل اختلاف جهت ارسال به دادگاه براي صدور گزارش اصلاحي يا رسيدگي نهايي 
۱۶-انجام قرار تحقیق محل ومعاینه محل در صورت لزوم با همآهنگي با رئيس شورال وطبق دستور قاضي مشاور 
۱۷- پاسخگوي به مراجعين در مواقع لزوم 
۱۸- انجام اموراتی که عند اللزوم توسط رئیس شورا به او ارجاع می گردد 
۱۹- سعی در ایجاد صلح وسازش در بین طرفین پرونده ها 
۲۰- پیشگیری از اطاله دادرسی در پرونده های ودقت در سرعت واجراي عدالت وبي طرفي كامل در رسيدگيها

 

شرح وظایف رئیس شورای حل اختلاف 1-تحویل وکنترل پرونده های ورودی به شورا واعلام نواقص آن ودستور ثبت پرونده ها به دبير شورا وراهنمايي خواهان در جهت رفع نقص پرونده در جهت پيشگيري از اطاله دادرسي 
۲-امضاء کلیه نامه های صادره از شورا ودستور ثبت نامه های وارده به شورا 
۳-تقسیم وظایف بین اعضای شورا ومسئول دبیرخانه شورا 
۴- امضاء نظریه مشورتی وکنترل وتطبیق متن آن با محتوی پرونده وارائه به قاضی شورا جهت صدور دادنامه های حقوقی 
۵- تطبیق متن دادنامه های تایپ شده با متن پیش نویس واصلاع نواقص آن وارجاع مجدد به عضو شورا جهت تایپ مجدد 
۶- دریافت اعتراض معترضین به دادنامه های صادر ودستور ثبت آنها وکنترل مدارک مورد نیاز جهت اعتراض 
۷- پیگیری نحوه وصول تبادل لوایح از لحاظ مدت زمان در جهت پیشگیری از اطاله دادرسی وتأخیر در رسیدگی به اعتراض ها
۸- دستور ارسال پرونده معترضین حقوقی به دادگاه جهت رسیدگی به اعتراض آنها وکنترل پرونده از لحاظ بایگانی دادنامه ها واخطاریه تبادل لوایح واصل برگ اعتراض شخص معترض وابلاغ دادنامه های قبلی به طرفین وبرگشت رونوشت آنها 
۹- اخذ بازجویی از طرفین پرونده های حقوقی وکیفری با توجه به تقسیم پرونده در بین اعضاء شورا 
۱۰- اخذ اظهارات گواهان پرونده عند اللزوم 
۱۱- تشکیل جلسات دادرسی حقوقی در غیاب قاضی شورا وارائه صورتجلسه به قاضی شورا جهت اتخاذ تصمیم نهایی 
۱۲- کنترل وبازبینی قرارهای صادره موضوع مواد ۵۴و۵۶و۶۶
قانون آئین دادرسی مدنی وامضاء این قرار ها 
۱۳- صدور قرار تأمین دلیل 
۱۴- امضاء نامه های اداری در موقع ارسال پرونده به مراجع قضایی وشوراهای حل اختلاف دیگر 
۱۵- همکاری با قاضی شورا در صدور قرارهای عدم صلاحیت و…
۱۶- کنترل پرونده های استناد که مطالبه شده وضمیمه نمودن به پرونده شورا وتحویل به قاضی شورا جهت اتخاذ تصمیم 
۱۷-دستور ارسال پرونده هایی که در صلاحیت شورا نمی باشد به دادگاه ودادسرا جهت رسیدگی
۱۸-دستور ثبت اجرائیه دادنامه های صادر در شورا وصدور برگ اجرائیه وتحویل برگ اجرائیه به دبیرخانه (پس از امضاء رئیس شورا وقاضی شورا )جهت ارسال به واحد ابلاغ 
۱۹- صدور آگهی انتشار موضوع ماده ۷۳قانون آئین دادرسی مدنی وانتشا ردادنامه وانتشار برگ اجرائیه و….
۲۰- پیگیری پرونده ها ونظارت بر کار اعضای شورا ودبیرخانه شورا در جهت مدت زمان رسیدگی به پرونده ها وپیشگیری از اطاله دادرسی 
۲۱-تحویل دفتر بازدید شورا به بازدید کنندگان از عملکرد شورا وارائه توضیحات لازم به انها 
۲۲- نظارت بر تهیه آمار ماهیانه شورا توسط دبير شورا وارسال آمارها به
دادگستری 
۲۳- سعی در ایجاد صلح وسازش بین طرفین پرونده در شورا 
۲۴- همکاری وهمآهنگی با اعضای شورا در جهت پیشگیری از اطاله دادرسی ودقت وسرعت در رسیدگی به پرونده ها وکسب رضایت مراجعین به شورا 
۲۵- صدور قرار های دفتری شورا 
۲۶- امضاء رونوشت دادنامه ها جهت ابلاغ به طرفين دعوي 
۲۷-مشخص نمودن وضعيت پرونده هاي وارده به شورا كه شاما چه موادي ((۸و۹و۱۱و۱۲و۱۳))
قانون شوراها مي باشد 
۲۸-تحويل گرفتن وپس دادن پرونده هاي استنادي از شعبات دادگاه وبالعكس 
۲۹- انجام تحقيقت محلي بنا به دستور قاضي شورا بعنوان عضو مجري قرار 
۳۰-صدور قرارهاي موضوع ماده ۵۴و۵۶قانون آئين دادرسي مدني

 

دادورزیار اولین سایت ارائه دهنده آنلاین دادخواست ، شکوائیه و تنظیم لایحه با نازلترین قیمت و در کمترین زمان ممکن میباشد، که موجب صرفه جوئی در وقت ، هزینه و حذف رفت و آمدهای درون شهری می گردد .
این سایت با استفاده از تجربیات و به کارگیری قضات محترم بازنشسته و وکلای برتر ایران و استعدادهای درخشان حقوقی اقدام به ارائه خدمات
 حقوقی و کیفری اعم از انواع مطالبات وجه ، تنظیم انواع شکوائیه و پیگیری آن ، تنظیم انواع قراردادهای داخلی و بین المللی ، داوری داخلی و بین المللی ، نظارت مستمر و پیگیری دائم پرونده های جاری می نماید .
همچنین مشاوره تخصصی در امور ثبتی ، مالیاتی ، شهرداری ، اداره کار ، سازمان قضایی نیروهای مسلح و ارائه خدمات تخصصی در زمینه ثبت برند ، علائم تجاری ، ثبت شرکتها و ارائه خدمات
 مشاوره تلفنی حقوقی و مشاوره حضوری از دیگر خدمات این سایت می باشد .
مشاوره تلفنی     :   ۲۹۵۷ ۹۰۷ ۹۰۹
تلفن های تماس  :  ۸۸۹۶۸۳۷۲-۸۸۹۶۷۸۴۱
آدرس سایت    :    https://dadvarzyar.com

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “وظایف شورای حل اختلاف”

دیدگاه ها بسته شده اند.

قالب خبری