جدیدترین مطالب امروز

وکالت در طلاق

مجموعه: مقاله حقوقی تعداد بازدید: 7
وکالت در طلاق

وکالت در طلاق

 

نمونه وکالتنامه

 

نکتھ۱ :وکالتنامھ در خصوص وکالت در طلاق، در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می شود.

نکتھ۲ :وکالت در طلاق می بایست قابل توکیل باشد (بھ درخواست وکیل ) و غیر قابل عزل از طرف زوج (موکل)

مورد (موضوع) وکالت:
مراجعھ بھ ھر یک از مراجع قضایی و شورای حل اختلاف و دادگاھھای بدوی و تجدیدنظر و دفاتر رسمی ازدواج و طلاق و اقدام بھ مطلقھ نمودن خود از زوجیت موکل، موضوع سند ازدواج شماره ترتیب… مورخ… دفتر ازدواج شماره… حوزه ثبت… بھ ھر قسم طلاق اعم از طلاق بائن، طلاق رجعی، طلاق خلع یا مبارات و طلاق توافقی با ھر شرط و قرار بھ ھر طریقی اعم از اخذ مھریه و نفقه، نحلھ، جھیزیھ و اجرت المثل و غیره و یا بذل و بخشش آن و یا بذل عین مھریھ یا معادل یا کمتر یا بیشتر از مھریھ و قبول بذل با ھر شرط ضمن عقد و بھ ھر طریق و اجرای صیغھ طلاق و تنظیم دادخواست طلاق اعم از توافقی یا غیره و یا ھر نوع دادخواست یا شکوائیه مربوط بھ طلاق و تنظیم قرارداد با وکلای دادگستری.

در رابطھ با تقدیم دادخواست طلاق توافقی و غیره و قبول بذل و مابذل و دفاع و انجام مورد وکالت و مراجعھ بھ ھر یک از محاکم دادگستری و پیگیری انجام کلیھ تشریفات لازم تا مرحلھ نھایی صدور و اجرای حکم و اعتراض بھ حکم و تجدیدنظرخواھی و فرجام خواھی، اسقاط تجدیدنظرخواھی و اسقاط فرجام خواھی، داوری و تعیین داور، قبول یا اعتراض بھ نظریھ داور، ارجاع بھ واحد مشاوره حضوری حقوقی، حضور در جلسات مشاوره آنلاین و حل اختلاف و معاضدت قضایی و ادارات بھزیستی، مراجعھ بھ دفترخانھ طلاق و اجرای صیغھ طلاق با حق توکیل بھ غیر و سردفتر طلاق و امضای ذیل کلیھ اوراق و دفاتر و دفتر طلاق ، وکالت در خصوص تعیین وضعیت حضانت و سرپرستی فرزند یا فرزندان مشترک با قبول ھر نوع شرط، ھمچننین مراجعھ بھ ھر یک از ادارات و ارگان ھا و نھادھای دولتی و غیردولتی و اداره گذرنامھ نیروی انتظامی و دفاتر پیشخوان دولت (پلیس بھ اضافھ ۱۰ (و سایر مراجع ذیصلاح و ارائھ مدارک و انجام امور و تقاضا و دریافت گذرنامھ (ولو المثنی) و اجازه خروج از کشور درخواست وکیل یا فرزندان مشترک بھ طور مکرر، تمدید گذرنامھ و امضا ذیل و ظھر اوراق و مدارک، رضایت نامھ ھا و دفاتر و فرم ھای مربوطھ و در صورت لزوم سپردن ھر گونھ تعھد و رضایت نامھ و گواھی امضا در آن خصوص و انجام تمام تشریفات اداری و قانونی مربوطھ تا مرحلھ نھایی، و بھ طور کلی درخواست وکیل مرقوم در انجام مورد وکالت اعم از موارد پیش بینی شده و پیش بینی نشده دارای اختیار تام می باشد.

 

دادورزیار اولین سایت ارائه دهنده آنلاین دادخواست دادگاه ، تنظیم شکوائیه و تنظیم لایحه با نازلترین قیمت و در کمترین زمان ممکن میباشد، که موجب صرفه جوئی در وقت ، هزینه و حذف رفت و آمدهای درون شهری می گردد .
این سایت با استفاده از تجربیات و به کارگیری قضات محترم بازنشسته و وکلای برتر ایران و استعدادهای درخشان حقوقی اقدام به ارائه خدمات حقوقی و کیفری اعم از انواع مطالبات وجه ، تنظیم انواع شکوائیه و پیگیری آن ، تنظیم انواع قراردادهای داخلی و بین المللی ، داوری داخلی و بین المللی ، نظارت مستمر و پیگیری دائم پرونده های جاری می نماید .
همچنین مشاوره تخصصی در امور ثبتی ، مالیاتی ، شهرداری ، اداره کار ، سازمان قضایی نیروهای مسلح و ارائه خدمات تخصصی در زمینه ثبت برند ، علائم تجاری ، ثبت شرکتها و ارائه خدمات مشاوره تلفنی حقوقی ، مشاوره حضوری و ارائه مشاوره حقوقی آنلاین از دیگر خدمات این سایت می باشد .
مشاوره تلفنی     :   ۲۹۵۷ ۹۰۷ ۹۰۹
تلفن های تماس  :  ۸۸۹۶۸۳۷۲-۸۸۹۶۷۸۴۱
آدرس سایت    :    https://dadvarzyar.com

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “وکالت در طلاق”

دیدگاه ها بسته شده اند.

قالب خبری