آرشیو : مقاله حقوقی

مزایده و انواع آن

مزایده و انواع آن

مزایده و انواع آن   مزایده از جملھ تفاوتھای بنیادین قراردادھای اداری و خصوصی، تفاوت از نظر تشریفات در مرحلھ ی تنظیم قرارداد است. برای ...

ادامه مطلب
نکاتی در خصوص موسسات عمومی غیردولتی

نکاتی در خصوص موسسات عمومی غیردولتی

نکاتی در خصوص موسسات عمومی غیردولتی   موسسات عمومی غیردولتی   بھ موجب ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری، مؤسسھ یا نھاد عمومی غیر دولتی ...

ادامه مطلب
نکات کاربردی در خصوص مجمع عمومی مؤسس

نکات کاربردی در خصوص مجمع عمومی مؤسس

نکات کاربردی در خصوص مجمع عمومی مؤسس   مجمع عمومی مؤسس   تشکیل مجمع عمومی مؤسس در شرکتھای سھامی خاص الزامی نیست اما در شرکتھای ...

ادامه مطلب
وکالت در طلاق

وکالت در طلاق

وکالت در طلاق   نمونه وکالتنامه   نکتھ1 :وکالتنامھ در خصوص وکالت در طلاق، در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می شود. نکتھ2 :وکالت در طلاق می ...

ادامه مطلب
اعاده حیثیت

اعاده حیثیت

اعاده حیثیت   اعاده حیثیت ، افترا ، نشر اکاذیب   بارھا از زبان مردم عادی (ناآشنا با قانون و حقوق) شنیده ایم کھ می ...

ادامه مطلب
دیه و ارش چیست؟

دیه و ارش چیست؟

دیه و ارش چیست؟   دیه و ارش   دیه مطابق ماده 448 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392» :دیھ مقدر، مال معینی است کھ در ...

ادامه مطلب
تفاوت طلاق خلع، رجعی، بائن و توافقی

تفاوت طلاق خلع، رجعی، بائن و توافقی

تفاوت طلاق خلع، رجعی، بائن و توافقی   انواع طلاق   طلاق خلع یا خلعی نوعی از طلاق است (اعم از توافقی و یکطرفھ) کھ ...

ادامه مطلب
طلاق غیابی

طلاق غیابی

طلاق غیابی   نکات کاربردی   گاھی در زمان مشاوره آنلاین سوالاتی از وکیل خوب پرسیده می شود کھ دقت در آن نشان دھنده ی اشتباھات ...

ادامه مطلب
نظام آزادی مشروط در قانون مجازات اسلامی

نظام آزادی مشروط در قانون مجازات اسلامی

نظام آزادی مشروط در قانون مجازات اسلامی   آزادی مشروط   ماده 58 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392» -در مورد محکومیت بھ حبس تعزیری، دادگاه ...

ادامه مطلب
طلاق توافقی و وکالت در طلاق

طلاق توافقی و وکالت در طلاق

طلاق توافقی و وکالت در طلاق   طلاق توافقی   طلاق توافقی (گواھی عدم امکان سازش) در قیاس با طلاق یکطرفھ کم ھزینھ تر است ...

ادامه مطلب
قالب خبری