آرشیو : نوشته هایی با برچسب دیه

نزاع دسته جمعی

نزاع دسته جمعی

نزاع دسته جمعی   منازعه   عنصر قانونی مربوط به نزاع دسته جمعی، ماده 615 قانون مجازات اسلامی –تعزیرات- مصوب 1375 ( اصلاحی 1392 ) ...

ادامه مطلب
دیه و ارش چیست؟

دیه و ارش چیست؟

دیه و ارش چیست؟   دیه و ارش   دیه مطابق ماده 448 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392» :دیھ مقدر، مال معینی است کھ در ...

ادامه مطلب
اجرای قصاص

اجرای قصاص

اجرای قصاص   قصاص   در خصوص قصاص، معمولا سوالاتی متداول وجود دارد که گاھی در سریال ھا و فیلم ھای سینمایی نیز اشتباھات و ابھاماتی ...

ادامه مطلب
حکم قانونی روابط دختر و پسر (زن و مرد)

حکم قانونی روابط دختر و پسر (زن و مرد)

حکم قانونی روابط دختر و پسر (زن و مرد)   روابط دختر و پسر (زن و مرد)   بر طبق مادۀ 637 قانون مجازات اسلامی ...

ادامه مطلب
فقه و حقوق تغییر جنسیت

فقه و حقوق تغییر جنسیت

فقه و حقوق تغییر جنسیت   تغییر جنسیت   مقدمه همواره پیشرفت زندگی بشر، موجب پسرفت در زندگی او نیز شده است. افزایش استفاده از ...

ادامه مطلب
انواع وکالت

انواع وکالت

انواع وکالت   تعریف وکالت   اگر بخواهیم وکیل و از آن گسترده‌تر یعنی وکالت را تعریف کنیم باید به سراغ قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران و ماده‌ی ...

ادامه مطلب
نکات کاربردی در خصوص مستثنیات دین

نکات کاربردی در خصوص مستثنیات دین

نکات کاربردی در خصوص مستثنیات دین   مستثنیات دین   مستثنیات دین، آن دسته از اموال مدیون است که مشمول مقررات اجرا نیست و توقیف ...

ادامه مطلب
شهادت شهود (گواهی گواهان)

شهادت شهود (گواهی گواهان)

شهادت شهود (گواهی گواهان)   شهادت شهود   شهادت به موجب ماده 1258 قانون مدنی یکی از ادله اثبات دعواست. شرایط شاهد در ماده 1313 قانون مدنی ...

ادامه مطلب
نکاتی درخصوص دعوی اعسار

نکاتی درخصوص دعوی اعسار

نکاتی درخصوص دعوی اعسار   معسر کسی است که به دلیل نداشتن مالی به جز مستثنیات دین، قادر به تأدیه ی دیون خود نباشد (ماده 6 ...

ادامه مطلب
روند رسیدگی و اقدامات تجدیدنظرخواهی

روند رسیدگی و اقدامات تجدیدنظرخواهی

روند رسیدگی و اقدامات تجدیدنظرخواهی   اقدامات دادگاه بدوی 1- تجدیدنظرخواهی باید طی تنظیم دادخواست (همچون واخواهی) صورت پذیرد و رعایت تمامی شرایط دادخواست (مثل ...

ادامه مطلب
قالب خبری