بازگشت دومین گروه ایرانیان مقیم اوکراین به کشور

بازگشت دومین گروه ایرانیان مقیم اوکراین به کشور
دومین پرواز برای بازگرداندن ایرانیان مقیم اوکراین از مبدا لهستان ساعتی قبل در فرودگاه امام خمینی به زمین نشست.
منبع خبر : iribnews.ir