توضيح سفارت پاکستان درخصوص وارونه قراردادن پرچم ايران

توضيح سفارت پاکستان درخصوص وارونه قراردادن پرچم ايران
سفارت پاکستان درخصوص ­برداشتهاي رسانه هاي اجتماعي در خصوص وارونه قرار دادن پرچم ايران در حين رايزني هاي سياسي دوجانبه اخير در فضاي مجازي توضيح داد.
منبع خبر : iribnews.ir