بررسی قانون درباره نیمه تمام ماندن بازی پرسپولیس و تراکتور

بررسی قانون درباره نیمه تمام ماندن بازی پرسپولیس و تراکتور
در ماده قانونی ۶۲ آئین نامه انضباطی درباره نیمه تمام ماندن مسابقات توضیحاتی بیان شده است.
منبع خبر : yjc.news