ایران با قوت به دنبال ارتقای روابط با پاکستان در تمامی ابعاد است

ایران با قوت به دنبال ارتقای روابط با پاکستان در تمامی ابعاد است
وزیر خارجه گفت: مسائل مختلف و متنوعی برای همکاری در دستور کار داریم و با قوت به دنبال ارتقای روابط در تمامی ابعاد هستیم.
منبع خبر : yjc.news