هوای پایتخت همچنان بر مدار آلودگی

هوای پایتخت همچنان بر مدار آلودگی
چند روز است که آلودگی شدید هوا نفس شهروندان را به شماره انداخته است.
منبع خبر : iribnews.ir