غیبت دو سوم دانش آموزان انگلیسی از مدارس به دلیل کرونا

غیبت دو سوم دانش آموزان انگلیسی از مدارس به دلیل کرونا
عدم حضور دانش آموزان در مدارس انگلیس به دنبال شیوع فزاینده کرونا به دو سوم افزایش یافته است.
منبع خبر : yjc.news