روزی که حمل و نقل ریلی انگلیس فلج شد

روزی که حمل و نقل ریلی انگلیس فلج شد
پنجاه هزار نفر از کارکنان خدمات ریلی انگلیس دست از کار کشیدند و به مدت سه روز غیر متوالی بزرگترین اعتصاب کارکنان راه آهن در سی سال اخیر را در این کشور رقم زدند.
منبع خبر : iribnews.ir